פרשת השבוע

פרשת השבוע-תזריע

וביום השמני ימול בשר ערלתו... (יב,ג')
אי אפשר לידע ולהודיע ולהגדיל שם ה' כי אם על ידי הצדיק האמת, כי הצדיק האמת הוא בחינת צדיק יסוד עולם, שעיקר גדֻלתו הוא על ידי שמירת הברית בתכלית הקדֻשה שאין קדֻשה אחריה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש: צדיק הוא מאן דנטיר ברית, ומשם מבחינת ברית יוצאין כל הדורות, אבל את זה לעֻמת זה עשה אלֹקים, כי הסטרא אחרא והקליפה שנמשך מזהמת הנחש מתגברת שם דייקא ביותר. ועל כן זעירין אינון שזוכין לקדֻשת הברית בשלמות, כי אפילו הכשרים אינם זוכין לקדֻשה זאת כראוי, אך אף על פי כן אשרי למי שאינו פוגם על כל פנים פגמים גמורים חס ושלום, אבל בעונותינו הרבים שכיח הרבה מה ששכיח שפוגמים מאד וכו', רחמנא לצלן, כידוע בדורות הללו. ומשם כל הערבוביא שבעולם שאין יודעין היכן הצדיקי אמת וכו'.
וזה בחינת מלחמת עמלק שבכל דור, כי עמלק הוא זֻהמת הנחש שכלול מכל הרעות שבכל הארבעה יסודות שהם בחינת כלל כל הגלֻיות בבחינת (במדבר כד) ראשית גויים עמלק, והוא מעולם רצועה מרדות לישראל, כי בכל דור ודור הוא אורב על הכלל ועל הפרט בכל יום, כי הוא השטן הוא המסית וכו'. כי בתחילה מסית את כל אחד בתאוותיו ומדותיו הרעים למה שמסיתו, ומחטיאו בנעוריו ובילדותו בפגם הברית כמו שמחטיאו, ואחר כך מסיתו לרדוף אחר גדולות, להיות להוט אחר הממון וכו' ולרדוף אחר הכבוד וכו', כי כל הקנאה והתאוה והכבוד וכו' וכל המידות רעות הכל נמשך מקליפת עמלק. ולא די לו בכל זה, אף גם עושה ערבוביא גדולה עד שנעשה קטגוריא גדולה בין התלמידי חכמים ומרבה ומגדיל השקר בעולם עד שמכניס דעות זרות וכפירות הרבה בעולם ומקים מהם ראשים שאומרים שרוצים בתקנת ישראל וכו', כידוע כל זה. ואי אפשר להאריך בזה כאן.
וכל זה הוא בחינת מלחמת עמלק שבכל דור, וכל עיקר קנאתו והתגרותו של קליפת עמלק הוא להעלים ולהסתיר אור הצדיקי אמת, שהם בחינת שם ה'. ועל כן נשבע ה' יתברך שאין שמו שלם עד שימחה זכר עמלק, כמו שאמרו רבותינו ז"ל (ומובא בפרוש רש"י), כי ה' יתברך בעצמו כביכול, צריך ללחֹם עמו בכל דור ודור, כמו שכתוב (שמות יז): "מלחמה לה' בעמלק מדור דור". כי על זה עיקר התגברותו שרוצה להעלים אור הצדיק שהוא בחינת שם ה' שלא להודיעו חס ושלום מדור לדור, ורוצה להתגבר בכל זה על ידי פגם הברית שממשיך בזֻהמתו שמשם המשכת הדורות, על כן סובר שיוכל להעלים השם הקדוש על ידי זה.
אבל איש בער לא ידע שהצדיק האמת קדש את עצמו בקדֻשת הברית, בקדֻשה נוראה כל כך עד שקדֻשתו עולה על הכל, כי על ידי תקף קדֻשתו המשיך דעת עליון ונשגב כזה שאי אפשר להעלימו בשום אֹפן, שעל ידי זה הכל יכולין להמשיך הדעת הקדוש האמתי מדור לדור, כי הוא דעת התורה הקדושה שקבלנו על ידי מֹשה רבנו עליו השלום, שהבטיח לו ה' יתברך (שמות יט): "וגם בך יאמינו לעולם". שכל הצדיקים הממשיכין חידושי תורה על פי הדעת הקדוש הזה לחזק ולקיים בלב כל ישראל עצות עמֻקות אמתיים לקיים על ידי זה את כל דברי התורה הזאת אי אפשר להעלים אורם בשום אֹפן, כי שפת אמת תכון לעד. וגם כי כל ישראל הם בכלל שומרי הברית על ידי מצוות מילה הקדושה כמו ששמעתי מפיו הקדוש, כי כל זה הוא בחינת מצוות מילה שהוא לחתך ולבער הערלה, שהיא בחינת קליפת עמלק. וזה בחינת חתוך ופריעה שהם כנגד תרין עננין דמכסין על עינא, שהם רומי רבתא ורומי זערתא, שמשם חֻרבן בית המקדש (כמבואר בלקוטי מוהר"ן ב' – סימן ס"ז). ותרין עננין אלו הם בחינת קליפת עמלק שחופין על הברית קֹדש שמעבירין אותם על ידי מצוות חיתוך ופריעה.

(לקוטי הלכות - הלכות תפילין ז' - אות ז')

כתובת בית המדרש

מצפה נוף 120

כרמיאל , ישראל

דואר אלקטרוני

breslevcarmiel@gmail.com

קשר ישיר בפייסבוק מסנג'ר

פייסבוק מסנג'ר

מיקום במפה