• Slide 1

  ברסלב כרמיאל - אתר הבית והרדיו

  "כל העולם כולו גשר צר מאד והעיקר לא לפחד כלל"

  לחץ להאזנה לרדיו
 • Slide 2

  ברסלב כרמיאל - אתר הבית והרדיו

  "אם אתה מאמין שאפשר לקלקל תאמין שאפשר לתקן"

  לחץ להאזנה לרדיו
 • Slide 3

  ברסלב כרמיאל - אתר הבית והרדיו

  "רבנו צעק בקול גדול - אין שום יאוש בעולם כלל"

  לחץ להאזנה לרדיו

הלכות יום טוב

הדלקת אש
כל מלאכה האסורה בשבת, אסורה ביום טוב, לבד ממלאכות שהן "לצורך אוכל נפש", כלומר לצורכו של האדם, ובתנאי שאותן המלאכות שוות הם לכל אדם, כמו לבשל, להאיר וכדומה.ולכן יש אוסרים לעשן סיגריות ביום טוב, כיון שאין זו הנאה השווה לכל אדם. ולהלכה, אם האדם רגיל מאוד לעשן, שאם לא יעשן יגרם לו צער, יש להקל. אבל לאותם החובבים סיגריות מידי פעם, אין להתיר להם לעשן כלל. וצריך לדעת כי העישון מזיק מאוד מאוד לבריאותו של האדם, וקיים חשש גדול שעובר במה שנאמר בתורה "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". (א. מד)

הדלקה מאש לאש
אסרו חכמים להדליק אש חדשה ביום טוב, ולכן כל אדם יכין מלפני יו"ט נר דלוק, שידלק במשך החג, כדי שיוכל להדליק ממנו ביו"ט.

כיבוי אש
כיבוי אש ביו"ט, אסור. ולכן יניח את הגפרור והסיגריה בעדינות שיכבו לבד. (נב)

גז
אסור לכבות את הגז ביום טוב. ומכל מקום ע"י גורם אחר מותר, כגון שימלא קומקום קטן במים עד גדותיו ויניחהו על האש שירתח, ויגלשו המים וישפכו על הגז ויכבה. ואז יסגור את כפתור הגז. ויקפיד לשתות את המים שרתחו. (נח)
הנמכת האש
מותר להנמיך את השלהבת שבגז כדי שהתבשיל לא ישרף או במידה שהתבשיל צריך בישול על אש נמוכה, אבל אסור להנמיך מחשש הפסד כספי של הגז. (נח)

בורר
מלאכת בורר האסורה בשבת אסורה ביום טוב, ומכל מקום ביו"ט מקילים בה יותר, כגון שיש אוכל ופסולת מעורבים, אע"פ שבשבת אסור להוציא אלא רק את האוכל מתוך הפסולת, ובתנאי שיאכל אותו לאלתר [מיד] - ביום טוב הקילו שאם קל יותר להוציא את הפסולת, יוציא את הפסולת, ובתנאי שבורר לצורך יו"ט, ואע"פ שאינו אוכל לאלתר. (עו)

מוקצה
מוקצה חמור ביום טוב יותר מבשבת, ולכן קליפות שראויות למאכל בהמה כמו קליפות תפוזים, אע"פ שבשבת אינן מוקצה, ביו"ט הרי הן מוקצה ואסור לטלטלן ביד אלא על ידי מגב, סכין וכד'. כמו כן אסור להניח את הקליפות בתוך צלחת ריקה, אלא אם כן יניח בצלחת מאכל שהוא. (כו)

רחיצה
אע"פ שבשבת אסור לרחוץ את כל הגוף במים חמים אפילו שהתחממו בדוד שמש, ביום טוב מותר. (מא)

מחיאת כפיים וריקוד
גם ביום טוב אסור למחוא כפיים ולרקוד. וכן הדין שאסור לדפוק על השולחן עם קצב השיר, כמו שאסור ביום שבת. (שכ)

ושמחת בחגך
גם בימינו שבעוונותינו הרבים חרב בית המקדש, יש מצות שמחה בחג, כמו שנאמר "ושמחת בחגך". וכל אחד לפי עניינו, האנשים באכילת בשר ושתיית יין. ועיקר המצוה בבשר בהמה, אך מי שאינו יכול לאכול בשר בהמה מטעמי בריאות, יכול לקיים מצות השמחה בבשר עוף. ומצוה לשמח את הנשים בראוי להן בבגדים ותכשיטים נאים. ואת הילדים במגדנות וממתקים.פרשת השבוע

ביאורים לפרשת השבוע
מתוך ספרי ברסלב
שנכתבו על ידי
רבי נחמן ורבי נתן
ליקוטי מוהר"ן
וליקוטי הלכות

קרא עוד

דבר הלכה

כשרות המטבח חלק א'...
הלכות בשר בחלב

בישול אכילה והנאה
נאמר בתורה (שמות כג יט, לד כו. ודברים יד כא), "לא תבשל גדי בחלב אמו". וחזרה התורה שלוש פעמים על פסוק זה, כדי ללמדנו אחד לאיסור בישול כפשוטו של מקרא, אחד לאיסור אכילה, ואחד לאיסור הנאה. (י. עב)

והטעם שכתבה התורה את שלושת האיסורים הנ"ל - בישול, אכילה והנאה - בלשון של בישול ['לא תבשל'], ללמדנו שלא אסרה התורה באכילה ובהנאה אלא כשעברו תהליך של בישול, אבל בלא תהליך של בישול, האיסור לאכול הוא מדברי חכמים.

קרא עוד

דבר חיזוק

"בן מלך מאבנים טובות" מאת הרב ארז דורון שליט"א יש פסוק בירמיהו שמתאר מצב שיהיה באחרית הימים, שיבואו הגויים לעם ישראל ויגידו להם: מה זה? אתם כאלה יפים! כאלה מוארים! כאלה מיוחדים! היינו בטוחים שאתם כאלה מכוערים! מלאי פצעים! לא ידענו. איזו הפתעה. רבי נחמן אומר לנו: תגלו אתם עכשיו מה שכולם יגלו בסוף. הכיעור שלכם אינו אלא כישוף, אשליה. אם תתאמצו לשנן את זה שזה שקר, תגידו לעצכם שזה שקר, תוכלו גם להתרפא מזה.

קרא עוד

תפילה לפדיון

הפדיון של רבי נחמן מברסלב זיע"א, יניח ידיו על המעות ויאמר: מעות ואת היקום אשר ברגליהם צדק יקראו לרגלו. צדק מלכותא קדישא: דינא דמלכותא דינא. שורש הדינים בינה. אני בינה לי גבורה. אין הדין נמתק אלא בשרשו. שלשה ידים בבינה: יד הגדולה, יד החזקה, יד הרמה. ג' פעמים יד גימטריא שם של מ"ב. מ"ב שביצירה שם של אנא בכח. מ"ב שבבריאה שני פעמים אקי"ק. מ"ב שבאצילות הוי"ה פשוט, במלואו, ומלוי דמלוי: יהי רצון מלפניך שיומתקו הדינים והגבורות הקשות מעל: (פלוני בן פלוני) על ידי פלא עליון שהוא חסדים גדולים ורחמים גמורים ופשוטים שאין בו תערובת דין כלל. אמן. פדיון הוא המתקת הדינים,והוא מושיע מכל הצרות, כי עיקר הרפואה על ידי פדיון דוקא, כי "ורפא ירפא" (עם שתי התבות) מספר "פדיון נפש": (לקוטי מוהר"ן ח"ב תורה ג).

גלריה

לפניכם גלריית תמונות מזמנים שונים..

work
work
work
work
work
work
work
work

יצירת קשר

לחץ כאן לשליחת-Email

מפת הגעה אל כולל ברסלב כרמיאל


הצג מפה גדולה יותר

Copyright © 2006 Michael gez Breslev carmiel