לקט תפילות

לקט-תפילות לישועות


תפילה לט"ו בשבט

 

אב רחום וחנון, שומר עמו ישראל באהבתו, אשר עליו גאוותו ובו תפארתו, אמצני נא וחזקני לכבוד השנה החדשה,מתחילה בחמישה עשר בשבט לגלות ברחמיך הרבים את ההתפארות החדשה, העולה לפניך מכל יהודי ויהודי באשר הוא, כי אתה למדתנו על ידי צדיקיך האמיתיים, שאתה מחדש עולמך בשפע רב ובתפארת חדשה, כפי ההתפארות החדשה המתגלה בכל איש ישראל בכל עת ושעה. וככל שנגלה ונמצא נקודות טובות ופאר גוונין בכל אחד ואחד, כהתחדשותם בו בכל יום תמיד, ובגילויים שלא היו מעולם. תפתח לנו פתחים ושערים לעולמות מרוממים של פדות וישע ותגלה לנו סודות כמוסים ושבילים חדשים להיכלות של מעלה.

אבינו, אב הרחמן, אוהב עמו ישראל לעד, חננו מאתך לב טוב ועין טובה למצוא חן ושכל טוב יופי ופאר בכל הבריאה הנפלאה אשר בראת ובכל ברואיך מעשי ידיך, כולם בחכמה עשית, ובפרט אזכה למצוא ולגלות בעמך ישראל אשר בו תתפאר, בכל אחד מהם אפילו בפחות שבפחותים, את הוד כבודך, את זיו הדרך לרצונך ולתפארתך, עד שנזכה להמשיך על ידי כך לעולם כולו את כל הגוונים הנפלאים, שבהם אתה חפץ להעשיר ולקשט את עולמך, זכנו לקדש את עינינו, למען נראה אך טוב, זיו והדר בכל ענין ודבר, ובפרט באחינו בית ישראל, למען נזכה לכל הטוב והשפע שאתה חפץ להשפיענו כרצונך הטוב לחדש מלכותך בעולם באורך האינסופי בכל יום בהתפארות חדשה ביפעת הוד של פריחה ושגשוג, שלא היו מעולם, בגוונים נפלאים ומחודשים, באופן שיהא עולמך יפה יותר ויותר מיום ליום.

לפיכך זכנו, א-ל אדיר ונורא, שוכן שחקים יושב על חוג הארץ, שעיניו משוטטות בכל הארץ, זכנו בעין טובה ובלב אוהב, טע בלבנו אחוות אחים ואהבת חברים, למען נתחדש כולנו יחד עם כל אחינו בית ישראל להאמין בטוב הנפלא המתחדש בכל יום, טוב שלא היה מעולם, אשר אתה בכבודך ובעצמך משפיע אותו עלינו מכסא כבודך, מעצמיותך ממש, שהוא שורש כל נשמות ישראל, עד אשר נזכה באחוותנו זו למשוך אותך אלינו ולהשכין שכינתך בבית מקדשנו שיבנה במהרה בימינו אמן.

רבונו של עולם חוס וחננו ביום קדוש זה שהוא בחינת ראש השנה ראש השנה לאילנות שנאצלו בו נשמות ישראל לשיטת ( רבי יהושוע ) יום אשר אתה מחדש בו את כל הבריאה ומוריד שפע של שכל ושפע של מוחין חדשים לנשמות ישראל, המשולות לאילנות, אנא השפע עלינו מאור המקיפים הקדושים ביום שמתחברים בו שני שמותיך הקדושים הוי-ה ואד-ני = בגימטריא איל"ן, ביום שנמשכים בו שפע המקיפים הקדושים של הוי-ה ואד-ני גימטריא סוכ"ה. חוס וחננו, ושמע קול תפילתנו ברחמים, ותשפיע עלינו שפע קודש, שפע אלקי, שפע השכל באמת, שפע המקיפים הקדושים, שפע רוח קודש. ויופתח לנו אור השכל, וימהר תנועת שכלנו להשיג במהירות גדולה השגת המקיפים הקדושים, ונזכה להשיג השכל הנורא, הנקרא "קדם", שהוא אור הפנים, עד שלא נצטרך להשתמש בשום הקדמה ועל ידי השכל הזה נזכה, שתהא שלהבת הלב עולה מאליה תמיד. ותעזרנו שיתלהב לבנו בהתלהבות עצומה תמיד באמת לעבודתך וליראתך ברשפי שלהבת י-ה, עד אשר נתקן על ידי התלהבות הלב דקדושה כל הפגמים שפגמנו על ידי התלהבות הלב דסטרא אחרא, ונזכה לתקן את כל פגמי החמימות וההתלהבות לדברים גשמיים, לתאוות רעות ולמידות רעות, אשר הביאונו רחמנא ליצלן לתאוות עולם הזה.

על כן באנו לשחר פניך, אבינו שבשמים, אנא יכמרו רחמיך עלינו השתדל בהצלתנו והתאמץ בתיקון נפשותינו, ותעזרנו מעתה, שלא יהיה לנו עוד שום התלהבות בלבנו לשום תאווה בעולם, אפילו לדברים המותרים, כל שכן וכל שכן שלא יעלה על לבנו שום התלהבות חס ושלום לשום דבר איסור. ותעזרנו ותחננו ותשפיע עלינו בחמלתך, שתהיה לנו התלהבות הלב דקדושה להתלהב בשלהובין דרחימותא לשמך ולעבודתך באמת, להתפלל .להתחזק, ללמוד וללמד ולקיים את כל מצוותיך בהתלהבות גדול, בקדושה ובטהרה כרצונך הטוב באמת, ועל ידי זה נזכה לתקן פגם התלהבות הלב דסטרא אחרא, שהיה בלבנו מעודנו עד היום הזה, באופן שנזכה שייטהר לבבנו באמת, ועל ידי זה נזכה לפרש שיחתנו לפניך תמיד, לרצות ולפייס אותך ולהתחנן לפניך בכל פעם בדיבורים קדושים חדשים אמיתיים באמת, שיהיו לנחת ולרצון לפני כסא כבודך, ונזכה להתקרב בהתקרבות גדול באמת ובלב שלם, כאשר נאה לעם סגולתך.

 

 

תפילות לישועות: תפילות לחג שבועות ולטבילת מקווה

 

.. ועזרנו וזכנו והושיענו, שנזכה לטהר ולקדש עצמנו בכל עת על-ידי טבילת מקוה, ונזכה להמשיך עלינו טהרה וקדֻשה גדולה על-ידי טבילת המקוה, לטהר עצמנו מכל הטֻמאות, מכל החטאים והעוונות והפשעים שחטאנו ושעווינו ושפשענו לפניך מנעורינו עד היום הזה, ולהמשיך עלינו קדֻשה גדולה על-ידי המקוה הקדושה. ותשפיע עלינו על-ידי-זה דעת גדול ורחמים רבים. ותִתן לנו כֹח ותעזרנו, שנזכה להמתיק על-ידי טבילת המקוה, כל הדינים שבעולם מעלינו ומעל זרענו ומעל כל עמך בית ישראל, ולבטל כל הצרות וכל הגזרות רעות על-ידי-זה, ותושיע לנו תמיד על-ידי טבילת המקוה הקדושה והנוראה מאד. ויקֻים מקרא שכתוב: מקוה ישראל ה', מושיעו בעת צרה.
..ותזכנו להמשיך עלינו קדֻשת המקוה של חג השבועות הקדוש שהוא זמן מתן תורתנו שאז נתקרבו ישראל אליך, וזכו לקבל את התורה הקדושה על-ידי טבילת המקוה. ונזכה כֻלנו בחג השבועות לטבֹל עצמנו במקוה העליונה, במקוה של שער החמשים של הקדֻשה, שהוא רחמים גדולים ורבים, וחסד עליון, ודעת גדול מאד.
..ותעזרנו שנזכה להמשיך עלינו קדֻשת המקוה הזאת בכל השנה כֻלה, ונזכה לטהר ולקדש עצמנו תמיד, ולצאת מהרה מחמשים שערי טֻמאה ולכנֹס בתוך החמשים שערי קדֻשה. ויקֻים בנו מהרה מקרא שכתוב: וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טֻמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם.. (לקוטי תפילות א', מתוך תפילה נ"ו).

 

 

תפילות לישועות: סגולה לימי אלול ותשרי

 

הא לך קורא נעים צורת המזמור עם שמותיו, המלל בסוגריים רק למחשבה בלבד ולא לאמירה.

לְדָוִד (א' מצפ"ץ) יְהוָה אוֹרִי וְיִשְׁעִי מִמִּי אִירָא (ב' מצפ"ץ) יְהוָה מָעוֹז-חַיַּי מִמִּי אֶפְחָד : בִּקְרֹב עָלַי מְרֵעִים לֶאֱכֹל אֶת-בְּשָׂרִי צָרַי וְאֹיְבַי לִי הֵמָּה כָשְׁלוּ וְנָפָלוּ : אִם-תַּחֲנֶה עָלַי מַחֲנֶה לֹא-יִירָא לִבִּי אִם-תָּקוּם עָלַי מִלְחָמָה בְּזֹאת אֲנִי בוֹטֵחַ : אַחַת שָׁאַלְתִּי מֵאֵת- (ג' ת"ך) יְהוָה אוֹתָהּ אֲבַקֵּשׁ שִׁבְתִּי בְּבֵית- (ד' גספ"י) יְהוָה כָּל-יְמֵי חַיַּי לַחֲזוֹת בְּנֹעַם- (ה' פסטפ"ט) יְהוָה וּלְבַקֵּר בְּהֵיכָלוֹ : כִּי יִצְפְּנֵנִי בְּסֻכֹּה בְּיוֹם רָעָה יַסְתִּרֵנִי בְּסֵתֶר אָהֳלוֹ בְּצוּר יְרוֹמְמֵנִי : וְעַתָּה יָרוּם רֹאשִׁי עַל אֹיְבַי סְבִיבוֹתַי וְאֶזְבְּחָה בְאָהֳלוֹ זִבְחֵי תְרוּעָה אָשִׁירָה וַאֲזַמְּרָה (ו' תג"ל תומ"י) לַיהוָה : שְׁמַע- (ז' פג"ש סח"ק) יְהוָה קוֹלִי אֶקְרָא וְחָנֵּנִי וַעֲנֵנִי : לְךָ אָמַר לִבִּי בַּקְּשׁוּ פָנָי אֶת-פָּנֶיךָ (ח' פתי"א) יְהוָה אֲבַקֵּשׁ : אַל-תַּסְתֵּר פָּנֶיךָ מִמֶּנִּי אַל תַּט-בְּאַף עַבְדֶּךָ עֶזְרָתִי הָיִיתָ אַל-תִּטְּשֵׁנִי וְאַל-תַּעַזְבֵנִי אֱלֹהֵי יִשְׁעִי : כִּי-אָבִי וְאִמִּי עֲזָבוּנִי (ט' טה"ג סח"ק כתכומ"י) וַיהוָה יַאַסְפֵנִי : הוֹרֵנִי (י טב"ת זפ"ט) יְהוָה דַּרְכֶּךָ וּנְחֵנִי בְּאֹרַח מִישׁוֹר לְמַעַן שׁוֹרְרָי : אַל-תִּתְּנֵנִי בְּנֶפֶשׁ צָרָי כִּי קָמוּ-בִי עֵדֵי-שֶׁקֶר וִיפֵחַ חָמָס : לוּלֵא הֶאֱמַנְתִּי לִרְאוֹת בְּטוּב- (י"א פוב"ז) יְהוָה בְּאֶרֶץ חַיִּים : קַוֵּה אֶל-(י"ב פסנת"ץ) יְהוָה חֲזַק וְיַאֲמֵץ לִבֶּךָ וְקַוֵּה אֶל- (י"ג פטד"ץ) יְהוָה :

אחר קריאה המזמור ככוונה יאמר אלו הפסוקים

א' שיר למעלות אשא עיני אלה הרים מאין יבוא עזרי:

ב ׳ עזרי מעם ה ׳ עושה שמים וארץ:

ג ׳ ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום:

ד' ואני תפילתי לך ה ׳ עת רצון אלהים ברוב חסדך ענני באמת ישעך:

ה ׳ הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל:

ו ׳ הנה עין ה ׳ אל יראיו למיחלים לחסדו:

ז׳ הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו:

ח ׳ כי עמך הסליחה למען תורא:

ט ׳ חנון ורחום ה ׳ ארך אפים וגדל חסד:

י׳ באור פני מלך חיים ורצונו כעב מלקוש:

י״א כי אל גדול ה ׳ ומלך גדול על כל אלהים:

י״ב אשרי העם יודעי תרועה ה ׳ באור פניך יהלכון:

י ״ ג כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן זקן אהרן שיורד על פי מדותיו:

 

תפילות לישועות: תפילה לפורים

 

רבונו של עולם, גדֹל העצה ורב העליליה, תקנני בעצה טובה
מלפניך והושיעני מהרה למען שמך, באֹפן שאזכה מעתה לתשובה
שלמה באמת כל ימי חיי, ולא אסור מעתה מרצונך ימין ושמֹאל. ואזכה
ללמֹד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתך באהבה,
ולקיים כל המצוות וכל הדברים שבקדֻשה, ולעשות כל דבר ודבר
במועדו ובזמנו, והכל אעשה יפה בעתו בקדֻשה ובטהרה גדולה.
ותחזקני בשמחה וחדוה תמיד. ואזכה בכֹח הצדיקים האמתיים לגרש
ולבטל ממני ומכל ישראל קליפת המן עמלק ימח שמו, ולהמשיך עלי
קדֻשת הנס והישועה של פורים. ותרחם עלינו בכל דור ודור ובכל שנה
ושנה, שנזכה לשמוח מאד מאד בימי הפורים בשמחה גדולה וחדוה
רבה ועצומה, ונזכה לקיים מצוות קריאת המגילה בקדושה ובטהרה
גדולה ובשמחה רבה ועצומה; ונזכה להתבונן גודל עוצם הנס הנפלא
והישועה הנוראה והעצומה הזאת, ולפרסומי נסא בפני כל עם ועדה,
ונזכה לקיים מצוות משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים,
ומצוות סעודת פורים בשלמות גדול ובשמחה רבה ועצומה.

 

ואזכה להיות שמח בכל לב, ולשמח גם אחרים, לשמח כל
ישראל עמך בשמחת פורים בחדוה רבה ועצומה מאד מאד, נגילה
ונשמחה בישועתך בשמחה אמתיית, באופן שיהיה לך לנחת ולרצון,
ותקבל שעשועים גדולים משתייתינו ושמחותינו בפורים הקדוש; ונזכה
גם עתה בכל שנה ושנה להנס הגדול והישועה הנפלאה של פורים,
להכניע ולגרש ולעקור ולבטל מאתנו קליפת המן עמלק וזוהמתו
הגדולה, ולמחות שמו וזכרו מן העולם, ולטהר עצמנו מזוהמתו
בקדושה ובטהרה גדולה, ולהמשיך עלינו קדושת מרדכי ואסתר.
ונזכה להמשיך שמחת פורים על כל השנה כולה, לשמוח
תמיד בך בשמחה וחדוה רבה באמת, ועל ידי זה נזכה לקדושת וטהרת
הפרה אדומה, ולקדושת פסח באמת. ונזכה להיות בשמחה תמיד,
ויקויים בנו מקרא שכתוב: כי בו ישמח לבנו כי בשם קדשו בטחנו, יהיו
לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי (לקוטי תפילות ב'
– מתוך תפילה לז):

 

תפילות לישועות: תפילה לביטול מלחמות ולביטול חובות

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו, שתבטל מלחמות
ושפיכות דמים מן העולם, ותמשיך שלום גדול ונפלא בעולם, ולא ישאו עוד
גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, רק יכירו וידעו כל יושבי תבל האמת
לאמתו, אשר לא באנו לזה העולם בשביל ריב ומחלֹקת, חס ושלום, ולא
בשביל שנאה וקנאה וקנטור ושפיכות דמים, חס ושלום, רק באנו לעולם כדי
להכיר ולדעת אותך תתברך לנצח.
רבונו של עולם, רחם עלינו וברכנו בכל מעשי ידינו, ותן לנו פרנסתנו
מאתך בהרחבה גדולה בקדֻשה ובטהרה. ותתן לנו כל מחסורינו וכל
הצטרכותינו קודם שנצטרך להם, ותצילנו ותשמרנו תמיד מחובות
והלוואות כי הם מטרידים ומבלבלים את דעתנו מאד. רחם עלי ועלינו
מעתה, ועזרנו והושיענו בישועתך הנוראה לסלק כל החובות שאנו חייבים
מכבר, והצילנו מעתה מחובות והלוואות ולא נצטרך ללוות שום הלוואה
מאחרים. רחם עלינו מלא רחמים, זן ומפרנס לכל, ואל תצריכנו לידי מתנת
בשר ודם ולא לידי הלוואתם... (לקוטי תפילות ב' – מתוך תפילה נג)

 

תפילות לישועות: תפילה לספירת העומר

 

... וזכני ברחמיך הרבים, לקיים מצוות ספירת העומר בקדֻשה
ובטהרה, ובלב טוב ובשמחה גדולה, עם כל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה
ותרי"ג מצוות התלויים בה. ועל ידי זה נזכה להכניע ולשבר ולעקור ולבטל
קליפת המן עמלק מן העולם.
רבונו של עולם, מלא רחמים, זכנו בחסדיך העצומים לקים מצות ספירת העומר בזמנו בקדשה גדולה ובהתעוררות נפלא ונורא, שנזכה להתעורר על-ידי קדשת מצוה נוראה הזאת לשוב אליך באמת, ולצאת מכל טמאותינו, לבער מקרבנו כל מיני טמאות וזהמות שנדבק בנו על-ידי מעשינו הרעים. רבונו של עולם, רבונו של עולם, הושיענו בכל מיני ישועות. כי אתה יודע הכח של כל מצוה ומצוה, כמה גדול כחה להוציא אותנו ממקומות שנפלנו לשם בעונותינו הרבים ולקרבנו אליך, ובפרט מצוה הזאת של ספירת העומר, שהיא הכנה לקבלת התורה, שהיא תחילת התקרבות ישראל לאביהם שבשמים, אשר נתת לנו מצוה הקדושה הזאת כדי לצאת ממ"ט שערי טמאה ולכנס למ"ט שערי הקדשה. זכני במקום שאני שם עכשיו, שאזכה לקים מצוה הזאת בתכלית השלמות האפשרי לאיש כערכי לקים מצוה הזאת.
(לקוטי תפילות א' - מתוך תפילה י)

 

 

תפילות לישועות: תפילה לקראת נסיעה לדרך

 

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו, שתרחם עלי ותהיה עמי תמיד בשבתי בביתי ובלכתי בדרך בשכבי ובקומי בצאתי ובבואי. ותורני ותדריכני באמתך ותלמדני תמיד בכל עת איך להתנהג בענייני הנסיעות לדרכים, אם אסע ואם אחדל, ואיך לִסע ומתי לִסע, ולהיכן ולאיזה מקום ועיר לנסֹע, וכמה אתעכב בדרכי, וכל פרטי הנסיעות לאיזה דרך גדול וקטן ארוך וקצר, הכל תודיעני ותלמדני ברחמיך האמתיים, ותוליכני בדרך הישר תמיד בכל עת. "אדון כל, גדֹל העצה ורב העליליה אשר עיניך פקֻחות על כל דרכי בני-אדם" ויודע ומבין מחשבותם וסודם, יעוררו רחמיך האמתיים עלי, וזכני ולמדני תמיד בכל עת איך להתנהג בענייני נסיעות לדרכים, וכשם שהיית עם ישראל במדבר והיו כל נסיעתם על פיך כרצונך כמו שכתוב: "על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו", כן תרחם עלי ותהיה תמיד עמי, ואני מוסר עצמי עליך לבד באמת עם כל תנועותי תמיד, על פיך אחנה בביתי ועל פיך אסע, ותשמֹר צאתי ובֹאי לחיים טובים ולשלום מעתה ועד עולם, ותרחם עלי תמיד בכל עת שאני מֻכרח לנסֹע לאיזה דרך על פי רצונך הטוב, שתהיה עמי תמיד, ותוליכני לשלום ותדריכני לשלום ותגיעני למחוז חפצי לחיים טובים ולשלום, ותצילני מכף כל אויב ואורב בדרך, ותתנני לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי ותגמלני חסדים טובים תמיד, ותשיבני לשלום לביתי, שלום בגופי ובנפשי ובממוני ובתורתי, ותשמרני ברחמיך מכל מכשול חטא ועוון, ומכל מיני הרהורים רעים ומחשבות רעות ומכל הסתכלות רעים תמיד, ובפרט בעת הלוכי בדרך. ותצילני ותשמרני ברחמיך מסכנת דרכים לעולם, בגשמיות ורוחניות בגוף ונפש וממון.
 "הורני ה' דרכך ונחני באֹרח מישור למען שוררי. הדריכני באמתך ולמדני כי אתה אלקי ישעי אותך קוויתי כל היום. טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך, ידרך ענווים במשפט וילמד ענווים דרכו. כל ארחות ה' חסד ואמת לנוצרי בריתו ועדותיו. הורני ה' דרכך אהלך באמתך יחד לבבי ליראה שמך. דבקה לעפר נפשי חיני כדברך. דרכי ספרתי ותענני למדני חֻקיך. דרך פקודיך הבינני ואשיחה בנפלאותיך. דלפה נפשי מתוגה קיימני כדברך. דרך שקר הסר ממני ותורתך חנני. דרך אמונה בחרתי משפטיך שוויתי. דבקתי בעדותיך ה' אל תבישני. דרך מצוותיך ארוץ כי תרחיב לבי. הורני ה' דרך חֻקיך ואצרנה עקב. הבינני ואצרה תורתך ואשמרנה בכל לב. הדריכני בנתיב מצוותיך כי בו חפצתי. הט לבי אל עדוותיך ואל אל בצע. העבר עיני מראות שוא בדרכיך חיני. הקם לעבדך אמרתך אשר ליראתך. העבר חרפתי אשר יגֹרתי כי משפטיך טובים. הנה תאבתי לפקודיך בצדקתך חיני".
 חוסה עלי כרֹב רחמיך, "חננני ה' ראה עניי משונאי מרוממי משערי מוות", כי אתה ידעת את מרירות לבי ופזור נפשי, "ואתה ידעת נתיבתי באֹרח זו אהלך טמנו פח לי. הבט ימין וראה ואין לי מכיר אבד מנוס ממני אין דורש לנפשי". חוס וחמֹל עלי, חוס וחנני והצילני ממה שאני צריך להנצל, מלטני ממה שאני צריך להימלט, חלצני ה' מאדם רע מאיש חמסים תנצרני. עזרני והושיעני והיה עמי תמיד, והצילני מיד אויבי ומרודפי, בשבתי בביתי ובלכתי בדרך. ותזכני בכל עת שאהיה מֻכרח לנסֹע ולילך בדרך על פי רצונך הטוב, שיהיה הלוכי ונסיעתי בקדֻשה ובטהרה גדולה ובמחשבות קדושות וטהורות, ואהיה נשמר מכל דבר רע. ותזכני ותעזרני שאזכה על-ידי נסיעותי לתקן את פגם האמונה, והגלות והטלטול שלי בדרך יכפר על פגם האמונה שפגמתי לפניך אשר על-ידי-זה גרמתי טלטול למעלה, חס ושלום.
(לקוטי תפילות א' – מתוך תפילה מ')

 

תפילות לישועות: ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין

 

... טוב ומטיב, מלא רחמים, החיינו נא, השיבנו נא, סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה אני. עוררני נא, הקיצני נא, אתה ה' חנני והקימני, הקם על סלע רגלי כונן אשורי. אמצני וחזקני נא ביראתך ובעבודתך, אל תטשני ואל תעזבני אלקי ישעי. אמץ וחזק רפיון ידי, באֹפן שאזכה לשוב אליך באמת חיש קל מהרה, ואבטח בה' ולא אמעד לעולם ולא אפל בדעתי משום דבר שבעולם, הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרת יה ה' ויהי לי לישועה. אבטח בשם ה' ואשען באלקי כי לא תעזֹב אותי לעולם. ונזכה להשיג בשלמות השגת דרי מטה שהוא השגת מלֹא כל הארץ כבודו. ונזכה להרגיש בכל-עת ורגע אלקותך עלינו, ונדע ונאמין באמת, כי מלֹא כל הארץ כבודך, ואתה ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, ולית אתר פנוי מנך, כמו שכתוב, אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאֻם ה' הלֹא את השמים ואת הארץ אני מלא. ונזכה לקים באמת מקרא שכתוב, שויתי ה' לנגדי תמיד. ונדע ונכיר ונרגיש בכל-עת יראתך ואימתך עלינו, שנזכה לדעת באמת ובאמונה שלמה אשר אתה עומד עלינו בכל-עת ורגע, ומפניך לא אסתר. ותהיה יראתך על פני תמיד לבלתי אחטא, ואזכה להתיירא ולפחֹד תמיד מפני פחד ה' ומהדר גאונו, ולהתקרב אליך ולהתדבק בך באמת בדבקות גדול כרצונך הטוב. ותזכנו ותעזרנו שיהיה נכלל אצלנו שני ההשגות יחד, השגת דרי מטה עם השגת דרי מעלה, אשר הם שואלים "איה מקום כבודו". ונזכה לדעת באמת כי לית מחשבה תפיסה בך כלל, ותכלית הידיעה אשר לא נדע כי לגדֻלתך אין חקר. (לקוטי תפילות ב', ז')

 

תפילות לישועות: תפילה לאלול חודש הרחמים והסליחות

 

יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלהי אבותינו, שתרחמנו ברחמיך הרבים וחסדיך הגדולים, וחוס וחמול נא עלי ועל נפשי האומללה, הצמאה והרעבה והתאבה לשוב אליך באמת. ועזרני ברחמיך הרבים לשוב בתשובה שלימה לפניך על כל חטאי ועוונותי ופשעי, וזכני שאהיה בכלל הבא לטהר. ואתה תסיעני מן השמים לטהרני מעוונותי, שאזכה לשוב בתשובה שלמה באמת על כל עוונותי מלא רחמים, חוסה נא עלי ברחמיך הרבים וראה דלותי ושפלותי, ועל מה שוא בראתני, כי עתה אין אני נחשב בשם בריה כלל, וכאלו עדין אין לי שום הויה בעולם כלל, כי טוב לי שלא נבראתי, מאחר שהרעותי את מעשי, ובכן באתי לפניך ה' אלהי, שתעזרני בכח הגדול אהי"ה, אשר בו נקראת בעת שהתחלת לגאול את בניך ממצרים לעשות אותם לך לעם, ולהשיבם אליך מטומאת מצרים, כמו שהודעת למשה בסנה, כמו שכתוב:"כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם", ובכן בכח השם הקדוש הזה, תזכני ברחמיך הרבים, שאתחיל להכין עצמי שיהיה לי הויה בעולם על ידי שתזכני ברחמיך הרבים לשוב אליך באמת, שאזכה להרגיש כאב חטאי ועוונותי המרובים, ולשוב בתשובה שלמה לפניך וזכני להיות מן הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים...

 

 

תפילות לישועות: תפילה לקיבוץ גלויות

 

אלקינו ואלקי אבותינו תקע בשופר גדול לחרותנו ושא נס לקבץ גליותנו, וקרב פזורינו מבין הגוים ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ, וקבצנו יחד מהרה מארבע כנפות הארץ לארצנו, ויקים מהרה מקרא שכתוב: "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקדש בירושלים", ונאמר: "ואדני אלקים בשופר יתקע והלך בסערות תימן ה' צבאות יגן עליהם", "כן תגן על עמך ישראל בשלומך" עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן: (תפילה מ"ד: תצ תצא).

 

תפילות לישועות: תפילה לספירת העומר

 

רבונו של עולם, רבונו של עולם, הושיענו בכל מיני ישועות, כי אתה יודע הכח של כל מצוה ומצוה, כמה גדול כוחה להוציא אותנו ממקומות שנפלנו לשם בעוונותינו הרבים, ולקרבנו אליך, ובפרט מצוה הזאת של ספירת העומר, שהיא הכנה לקבלת התורה, שהיא תחילת התקרבות ישראל לאביהם שבשמים, אשר נתת לנו מצוה הקדושה הזאת, כדי לצאת מארבעים ותשע שערי טומאה ולכנוס לארבעים ותשע שערי הקדושה, זכני במקום שאני שם עכשיו, שאזכה לקים מצוה הזאת תכלית השלמות האפשרי לאיש כערכי לקים מצוה הזאת, ואתה תמלא רחמים עלי, ותעשרני ותושיעני על ידי זה, ותוציאני מהרה מטומאה לטהרה, מחול לקודש, מיגון לשמחה, משעבוד לגאולה ומאפלה לאור גדול, עד אשר נזכה בחג השבועות הקדשו, ביום החמישים, שאתה תשוב אלינו, ותפתח לנו שער החמישים הקדוש, ותשפיע עלינו רחמים גדולים וחסד עליון משם, באופן שנכה לתקן הכל, ולשוב אליך באמת תמיד!

 

תפילות לישועות: תפילה לפסח

 

ותהיה בעזרנו, שנזכה לקבל עלינו קדושת חג הפסח בקדושה נוראה ועצומה ובשמחה
וחדוה גדולה, ונזכה לקים מצות ארבע כוסות של יין של פסח בשלמות הראוי,
בקדושה ובטהרה גדולה. ותפתח לנו אור הדעת, ותשפיע עלינו אור קדושת המוחין
העליונים, שנזכה שיהיו נמשכין עלינו בפסח כל המוחין הקדושים, מוחין דגדלות
ומוחין דקטנות.

 

 

תפילות לישועות: הפדיון של רבי נחמן מברסלב זיע"א

 

יניח ידיו על המעות ויאמר:

מעות ואת היקום אשר ברגליהם צדק יקראו לרגלו. צדק מלכותא קדישא: דינא דמלכותא דינא. שורש הדינים בינה. אני בינה לי גבורה. אין הדין נמתק אלא בשרשו. שלשה ידים בבינה: יד הגדולה, יד החזקה, יד הרמה. ג' פעמים יד גימטריא שם של מ"ב. מ"ב שביצירה שם של אנא בכח. מ"ב שבבריאה שני פעמים אקי"ק. מ"ב שבאצילות הוי"ה פשוט, במלואו, ומלוי דמלוי:

יהי רצון מלפניך שיומתקו הדינים והגבורות הקשות מעל: (פלוני בן פלוני) על ידי פלא עליון שהוא חסדים גדולים ורחמים גמורים ופשוטים שאין בו תערובת דין כלל. אמן.

 


פדיון הוא המתקת הדינים,והוא מושיע מכל הצרות,

כי עיקר הרפואה על ידי פדיון דוקא, כי "ורפא ירפא"

(עם שתי התבות) מספר "פדיון נפש": (לקוטי מוהר"ן ח"ב תורה ג)

 

תפילות לישועות: לקט תפילות חלק א'

 

תפילה לחלומות

אנא ה' אלוהי, שמע תפילת עבדך ואל תחנוניו, ותשמרנו ביום ובלילה מן המזיקין, שדין, ומחולאים רעים, ומחלומות רעים,ומכל גזרות קשות המתרגשות, וְצוַוֵּה למלאכיך הקדושים הממונים על התורה ועל החכמה שיאירו שערי לבי, ויפתח לבי בתורתך,ותטע ברעיוני יראתך, שאנוכי עפר ואפר רמה ותולעה, נְכֵה לב ושפל רוח, צל עובר וציץ השדה. באתי להפיל תחינתי לפניך ולבקש רחמים לפני כסא כבודך, כי אתה קרוב לכל קוראיך ומצוי לכל דורשיך. ועשה נא בקשתי ברצון מלפניך, ומהר שאלתי כי אתה יצרתני, ואין לי אל אחר מבלעדיך. אנא, סלח נא לעווני כגודל חסדיך, ככתוב: "ויאמר ה' סלחתי כדברך". ה' שְׁמָעָה, ה' סלחה ה' הקשיבה ועשה אל תאחר. למענך אלוהי, כי שמך נקרא על עירך ועל עמך. כי עמך הסליחה, למען תִּוָּרֵא. אחרי ה' אלוקים תלכו. ואתם הדבקים בה' אלוהיכם, חיים כולכם היום, אמן כן יהי רצון.

 

 

תפילות לישועות: תפילה לחיים טובים

 

תפילה
אבא יקר שלי.
אתה כל כך טוב אלי. כל כך טוב לי כשאני אתך. ברגעים האלה אני מבין שבעצם, רק נדמה לי שהאוכל משמח אותי והשתיה, והשינה, והממון והכבוד. אבל זה רק נדמה לי שהם משמחים אותי. כי השמחה שיש לי כשאני אתך, כשאני מרגיש אותך, כשאני דבוק בך, זה משהו אחר לגמרי. זה בכלל לא דומה. זה העונג הכי גדול שיש.
זה ללכת אתך בכל צעד, זה להאיר פנים לכולם, זה לא להסתכל לצדדים, זה לא לכעוס ולא להתבלבל. כל הזמן אתך.
ממלמל בלחש כמה שאני אוהב אותך, כמה שטוב לי אתך. אין לך מושג כמה. בעצם, אתה הרי יודע הכל.
הלואי שזה לא ייגמר. שתמיד ארגיש כל כך קרוב אליך. שהרגעים האלה יימשכו לנצח.
אני רוצה לעשות כל דבר במשך היום לכבודך. לשמח אותך. לשמח את האחרים שזה בעצם גם לכבודך. לצאת קצת מעצמי, להפסיק לחשוב על הכבוד שיהיה לי מזה, על ההצלחה שלי, על מה יגידו ומה יחשבו אם רק יֵדעו. כשעושים את הדברים לכבודך, אז הם הרבה יותר מוצלחים.
כי אין לחץ, ואין מתח, ואין הגזמה, ויש אמת, ויש רצון טוב, וזה נקי, זה נטו למען אחרים, למענך, יתברך שמך לעד!
לכן בבקשה זכה אותי אבי שבשמים לפני כל דבר שאני עושה, להרים את הראש ולהתחנן שהכל יהיה רק לכבודך, רק כדי לעשות טוב בעולמך. שלא יהיה שם אפילו שבריר, שמץ של גאוה, שמץ של כבוד, שמץ של רצון לעשות רושם על אחרים.
כי מה יֵצֵא לי מזה שידעו? אולי זה רק יכול לקומם מחיצות, לעורר קנאה. תעזור לי להצניע ולזכור שזה לא אני ושקיבלתי מתנה.
זכה אותי לכבד כל אדם. לא להחמיר עם אף אחד. לא להוכיח ולא לפסול. תמיד ללמד כף זכות, תמיד לראות קודם כל
את הטוב, להאמין שבכל אדם יש טוב וכל אחד רוצה לעשות טוב רק שלא תמיד זה מצליח לו. להסתכל בעינים טובות על כל יהודי.
לא לפגוע, לא להעליב, להזהר מזה כמו מאש, כי אחר כך יש כל כך הרבה צער, גם למי שפגעתי בו חס ושלום, ויותר מזה
לי בעצמי. למה לא יכולתי להתאפק. איך יכולתי לומר מה שאמרתי. איך יכולתי ככה לפגוע, באופן הכי טבעי ובלי להרגיש בכלל שפגעתי, איך חשבתי שאני 'רגיש' והשני בכלל לא מרגיש ורק כשראיתי את פניו ממולי, הבנתי, רגע אחד יותר מדי מאוחר.
אם אני אזכור שכולם בנים שלך, ושאתה נמצא אצל כל אחד, יהיה לי יותר קל להתייחס יותר בכבוד, לא לשפוט כל כך מהר.
יש אנשים טובים שכל כך עוזרים לי, כל כך טובים אלי. שאני מתחנן לפניך אבא, כמו שהם טובים אלי כך תהיה אתה אבא
טוב אליהם. כמו שהם עוזרים לי, כך תעזור להם. תעטוף אותם באהבה, ברחמים, שיזכו לכל הישועות, שיזכו לקבל כל מה
שהם צריכים. לבקש בשבילם, זה המעט שאני יכול לעשות כדי להשיב להם כגמולם.
שאזכה לשמח יהודים בשמחות שלהם – גם אם זה זמן יקר וקצוב ושאני משתדל לשמור עליו. גם אם זה לא בדיוק מתאים לתכניות שלי. כי כשלאדם יש שמחה בביתו, הוא כל כך רוצה לראות את כולם, כל כך שמח כשבאים להשתתף אתו בשמחתו.
שאזכה לעסוק בתיקון של עצמי ולא של אחרים.
כי הרבה יותר קל להעיר הערות וללמד אחרים איך צריך להתנהג. אבל מה אתי? אני כבר מושלם?
שאזכה להתיחס בהרבה סבלנות וכבוד לאחרים, וקודם כל בתוך הבית שלי, לבני משפחתי. לכבד את הדרך שהם צריכים לעבור. לתמוך, לעודד, לקבל אותם ולשמוח בהם כמו שהם. ואם משהו מפריע לי, לא לנסות שום דבר בכוח. רק עם תפילות ותחנונים.
זכה אותי אבא לעמוד בנסיונות האלה של אמונה ובטחון ואף פעם לא ליפול ברוחי, לא להיבהל ולא לפחד מאף אחד,
גם לא משוטר, חס ושלום, ולא מבית משפט, ולא משום דבר שבעולם. כל הזמן לזכור שאין פה כלום בעולם, רק אתה.
לראות אותך בכל מקום וזמן, ולהתחזק כל הזמן בבטחון הזה, שאתה שומר עלי, ואתה בודאי תושיע אותי. לחזור על זה בקול חזק וגבוה, ואפילו לחבר לזה מנגינה: אני בטוח אבא שתשמור עלי ותציל אותי ותושיע אותי. אני בטוח, אני בטוח.
ולחזור על זה שוב ושוב וכך להחדיר את הבטחון הזה לתוך הנשמה שלי. וכל הזמן לשמור על זה שם שלא יברח.
ולבטוח בך באופן כזה, ולהתפלל אליך באופן כזה, שאדע שהכל זה חסדים, וגם אם השפע נתעכב, שזה לטובתי הנצחית.
ושתמיד אאמין שלפעמים השפע מתעכב רק כדי לעשות כלים למלא החסרונות ולקבל השפע לטובה ולברכה, בעתו.
זכה אותי אבא לשמוח עם הנצחונות הקטנים. נכון, אני רוצה לנצח את הכעס, נכון אני רוצה לאכול יותר בקדושה, רק את מה שהגוף צריך ולא יותר, נכון אני רוצה לקדש את הפה הזה ושיצאו ממנו רק דבורים טובים. אבל תעזור לי כי זו עבודה של שנים. לפעמים, של כל החיים. אז במקום להרים ידים ולהתייאש, חס ושלום, תעזור לי לשמוח בכל נצחון קטן. חמש פעמים נפלתי שוב לאכילה מופרזת ובפעם הששית זכיתי להתאפק, להתגבר.
נכון זה דבר גדול, אבא? אז תראה לי איך לשמוח עם זה, תראה לי שאתה שמח עם זה.
זאת כנראה הדרך אל הנצחון הסופי. וכך עם העינים ברחוב, ועם הכעס ועם הפה הזה שכל כך צריך לשמור עליו מרכילות
ומלשון הרע ועוד דבורים רעים חס ושלום. וגם אם אני לא מנצח בפעם אחת בכל המלחמות, לפחות לשמוח עם הנצחון הקטן. ועוד נצחון ועוד אחד; בבית, ברחוב, בכל מקום.
לאסוף את הנצחונות הקטנים האלה ולהמשיך עם זה הלאה. ולקחת את הדברים של הצדיק ולהמשיך עם זה הלאה.
וכל פעם שאני מוצא את עצמי נופל חס ושלום, שאזכה להתחיל מחדש אחרי שאני מרים את הראש אליך מלבקש שתעזור.
לא למצוא את עצמי לעולם, אבל לעולם לא, לבד. שאדע שאתה תמיד אתי כי בלעדיך אין לי שום סכוי. לשום דבר.
תעזור לי אבא, ושהכל יהיה לכבודך. לא לכבודי חס ושלום. שכל הנצחונות האלה יהיו כדי לעשות לך נחת רוח,
כדי לקדש את שמך, כדי לפאר אותך, כדי לעשות עוד קצת טוב בעולמך שלך, אבא.
אבא?
בבקשה תזכור אותי, תמיד!

כתובת בית המדרש

מצפה נוף 120

כרמיאל , ישראל

דואר אלקטרוני

[email protected]

קשר ישיר בפייסבוק מסנג'ר

פייסבוק מסנג'ר

מיקום במפה