יום טוב

הלכות-יום טוב


הדלקת אש
כל מלאכה האסורה בשבת, אסורה ביום טוב, לבד ממלאכות שהן "לצורך אוכל נפש", כלומר לצורכו של האדם, ובתנאי שאותן המלאכות שוות הם לכל אדם, כמו לבשל, להאיר וכדומה.ולכן יש אוסרים לעשן סיגריות ביום טוב, כיון שאין זו הנאה השווה לכל אדם. ולהלכה, אם האדם רגיל מאוד לעשן, שאם לא יעשן יגרם לו צער, יש להקל. אבל לאותם החובבים סיגריות מידי פעם, אין להתיר להם לעשן כלל. וצריך לדעת כי העישון מזיק מאוד מאוד לבריאותו של האדם, וקיים חשש גדול שעובר במה שנאמר בתורה "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". (א. מד)

הדלקה מאש לאש
אסרו חכמים להדליק אש חדשה ביום טוב, ולכן כל אדם יכין מלפני יו"ט נר דלוק, שידלק במשך החג, כדי שיוכל להדליק ממנו ביו"ט.

כיבוי אש
כיבוי אש ביו"ט, אסור. ולכן יניח את הגפרור והסיגריה בעדינות שיכבו לבד. (נב)

גז
אסור לכבות את הגז ביום טוב. ומכל מקום ע"י גורם אחר מותר, כגון שימלא קומקום קטן במים עד גדותיו ויניחהו על האש שירתח, ויגלשו המים וישפכו על הגז ויכבה. ואז יסגור את כפתור הגז. ויקפיד לשתות את המים שרתחו. (נח)
הנמכת האש
מותר להנמיך את השלהבת שבגז כדי שהתבשיל לא ישרף או במידה שהתבשיל צריך בישול על אש נמוכה, אבל אסור להנמיך מחשש הפסד כספי של הגז. (נח)

בורר
מלאכת בורר האסורה בשבת אסורה ביום טוב, ומכל מקום ביו"ט מקילים בה יותר, כגון שיש אוכל ופסולת מעורבים, אע"פ שבשבת אסור להוציא אלא רק את האוכל מתוך הפסולת, ובתנאי שיאכל אותו לאלתר [מיד] - ביום טוב הקילו שאם קל יותר להוציא את הפסולת, יוציא את הפסולת, ובתנאי שבורר לצורך יו"ט, ואע"פ שאינו אוכל לאלתר. (עו)

מוקצה
מוקצה חמור ביום טוב יותר מבשבת, ולכן קליפות שראויות למאכל בהמה כמו קליפות תפוזים, אע"פ שבשבת אינן מוקצה, ביו"ט הרי הן מוקצה ואסור לטלטלן ביד אלא על ידי מגב, סכין וכד'. כמו כן אסור להניח את הקליפות בתוך צלחת ריקה, אלא אם כן יניח בצלחת מאכל שהוא. (כו)

רחיצה
אע"פ שבשבת אסור לרחוץ את כל הגוף במים חמים אפילו שהתחממו בדוד שמש, ביום טוב מותר. (מא)

מחיאת כפיים וריקוד
גם ביום טוב אסור למחוא כפיים ולרקוד. וכן הדין שאסור לדפוק על השולחן עם קצב השיר, כמו שאסור ביום שבת. (שכ)

ושמחת בחגך
גם בימינו שבעוונותינו הרבים חרב בית המקדש, יש מצות שמחה בחג, כמו שנאמר "ושמחת בחגך". וכל אחד לפי עניינו, האנשים באכילת בשר ושתיית יין. ועיקר המצוה בבשר בהמה, אך מי שאינו יכול לאכול בשר בהמה מטעמי בריאות, יכול לקיים מצות השמחה בבשר עוף. ומצוה לשמח את הנשים בראוי להן בבגדים ותכשיטים נאים. ואת הילדים במגדנות וממתקים.כתובת בית המדרש

מצפה נוף 120

כרמיאל , ישראל

דואר אלקטרוני

[email protected]

קשר ישיר בפייסבוק מסנג'ר

פייסבוק מסנג'ר

מיקום במפה