ברוכים הבאים
לאתר ברסלב כרמיאל

עיקר גדולתו של הקב"ה שגם הרחוקים ממנו יתברך מאוד מאוד,גם הם יתקרבו לעבודתו. ובזה נתייקר ונתעלה,שמו יתברך למעלה ולמטה.
על כן,אין לאדם לייאש עצמו מלהתקרב לעבודת השם,מחמת שנתרחק מאוד מהשם יתברך, ע"י חטאיו המרובים,אף שהרבה לעשות רע חס ושלום. כי אדרבא,ממנו דייקא יתעלה וישתבח ויתגדל כבודו יתברך ביותר. אבל עיקר התקרבות הרחוקים להשם יתברך,הוא ע"י צדיקי הדור.

הורדת אפליקציית רדיו ברסלב כרמיאל


נושאים באתר


פרשת השבוע - בשלח

ויצעקו בני ישראל אל ה' ... (שמות יד, י)
יונתי בחגווי הסלע בסתר המדרגה וכו'. ופרש רש"י זה נאמר על אותה שעה שרדף פרעֹה אחריהם והשיגם חונים על הים ואין מקום לנוס לפניהם מפני הים ולא להפנות מפני חיות רעות, למה היו דומין באותה שעה? ליונה שבורחת מפני הנץ ונכנסה לנקיקי הסלעים והיה הנחש נושף בה, תכנס לפנים — הרי הנחש, תצא לחוץ — הרי הנץ. אמר לה הקדוש ברוך הוא: הראיני את מראיך, את כשרון פעֻלתך למי את פונה בעת צרה? השמיעיני את קולך ויצעקו בני ישראל אל ה'. וכל עניין זה עובר על כל אדם בעת שרוצה לכנֹס בעבודת ה' שהיצר הרע וחילותיו שהם בחינת פרעֹה ומצרים רודפים אחריו בכמה מיני רדיפות וכל כחם מחמת הדינים שיונקים מהם, ומתקף התעוררות הדינים שנתעוררים עליו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל: כל המצדיק את עצמו מלמטה מצדיקין עליו מלמעלה וכו'. על ידי זה רודפין אותו מכל הצדדין בכמה מיני מניעות ועכובין ויסורים ובלבולים רבים והוא ממש כמו שהיה יציאת מצרים, שמאחוריהם רדפו המצרים אחריהם ומלפניהם היה הים סוער ומצדדיהם חיות רעות עד שלא היה מקום לנוס בשום צד כמו יונה שבורחת מפני הנץ וכו', וממש בחינות אלו עוברים על כל אדם הרוצה לכנֹס בעבודת ה' יתברך, כי מי שרוצה לכנֹס לעבודת ה' יתברך הוא בחינת יציאת מצרים ממש, כי עיקר יציאת מצרים הוא מה שיוצאין מטֻמאה לטהרה, מטֻמאת וזֻהמת פרעֹה ומצרים לקדֻשת וטהרת ישראל, כמו שכתוב: בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלֹקים וכו'. וזה מֻכרח לעבֹר על כל אדם בכל זמן בכל דור ודור. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצרים, וכשבחינת פרעֹה ומצרים שהם הסטרא אחרא וחילותיו רודפין אחר האדם בבלבולים ומחשבות רעות רבות מאֹד ואין לו מקום לנוס לא לפניו ולא לאחריו ולא מן הצדדין, כי מכל צד מסבבין אותו בכמה מיני בלבולים ומניעות ויסורין, אזי אם ירצה להסתכל לאחוריו בוודאי יתגברו חס ושלום יותר, על כן אין תקנה כי אם שיצעק אל ה' ממקום אשר הוא שם ולא יפנה ויסתכל לאחריו כלל. (לקוטי הלכות – הלכות שילוח הקן ד' - ה')
קרא עוד

דבר הלכה

כשרות המטבח חלק א'...
הלכות בשר בחלב בישול אכילה והנאה.
נאמר בתורה (שמות כג יט, לד כו. ודברים יד כא), "לא תבשל גדי בחלב אמו". וחזרה התורה שלוש פעמים על פסוק זה, כדי ללמדנו אחד לאיסור בישול כפשוטו של מקרא, אחד לאיסור אכילה, ואחד לאיסור הנאה. (י. עב)
והטעם שכתבה התורה את שלושת האיסורים הנ"ל - בישול, אכילה והנאה - בלשון של בישול ['לא תבשל'], ללמדנו שלא אסרה התורה באכילה ובהנאה אלא כשעברו תהליך של בישול, אבל בלא תהליך של בישול, האיסור לאכול הוא מדברי חכמים..

קרא עוד

דבר חיזוק

"בן מלך מאבנים טובות" מאת הרב ארז דורון שליט"א יש פסוק בירמיהו שמתאר מצב שיהיה באחרית הימים, שיבואו הגויים לעם ישראל ויגידו להם: מה זה? אתם כאלה יפים! כאלה מוארים! כאלה מיוחדים! היינו בטוחים שאתם כאלה מכוערים! מלאי פצעים! לא ידענו. איזו הפתעה. רבי נחמן אומר לנו: תגלו אתם עכשיו מה שכולם יגלו בסוף. הכיעור שלכם אינו אלא כישוף, אשליה. אם תתאמצו לשנן את זה שזה שקר, תגידו לעצכם שזה שקר, תוכלו גם להתרפא מזה.

קרא עוד

אודות רבי נחמן מברסלב זצ"ל

בראש חודש ניסן שנת תקל"ב ירדה נשמתו של רבינו נחמן לעולם, בעיר מז'בוז' בביתו של הבעש"ט, שם נולד להוריו הקדושים...

קרא עוד

אומן-ראש השנה

התפילה בקברות צדיקים מופיעה כבר בתורה, כשהלך כלב בן יפונה והשתטח על קברי אבות במערת המכפלה, וענינה מתבאר רבות בתלמוד ובכל ספרי הצדיקים. ביאר מנהג זה המהרי"ל (הובא במשנה ברורה, הלכות ראש השנה תקפ"א סימן ד´ סעיף י"ז ב"באר היטב") "בית הקברות הוא מקום מנוחת הצדיקים", ומתוך כך הוא מקום קדוש וטהור, והתפילה מקובלת ביותר,

קרא עוד

תפילה לפדיון


הפדיון של רבי נחמן מברסלב זיע"א, יניח ידיו על המעות ויאמר...

קרא עוד

אמר שפניו שכלו ונשמתו נמצאים בתוך הספר שלו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב)

ספרים לקריאה